วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน นางสาวดวงกมล เหล็กอิ่ม
 
 บทที่ 2 คำสั่งพื้นฐาน Microsoft Word
 บทที่ 3 การค้นหาข้อมูล
ด้วยเสิร์ชเอ็นจิน
 บทที่ 4 แบบอักษร
 บทที่ 5 การสร้างแผ่นพับ
 บทที่ 6 การสร้างเอกสาร
 บทที่ 7 การแทรกรูปภาพ
 บทที่ 8 การพิมพ์เอกสาร
 บทที่ 9 การประยุกต์ใช้
โปรแกรม

 

 


8. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับฟอนท์ ในโปรแกรม Microsoft Word
9. สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรได้

้ 


ความรู้เรื่อง แบบอักษร
ฟอนท์ เหมาะสม     ในแต่ละเอกสาร  คุณมักจะเห็นว่าในเอกสารเดียวกันนั้นมีการใช้ฟอนท์มากกว่า
1(Font)   หมายถึง  รูปแบบตัวอักษรมีอยู่มากมายในวินโดวส์    การเลือกใช้งานฟอนท์นั้นขึ้นอยู่กับความ
รูปแบบเสมอ ฟอนท์ทุก ๆ ฟอนท์จะมีชื่อประจำตัวอยู่ เช่น Aril, CordiaUPC, JasmineUPC เป็นต้น ฟอนท์บางฟอนท์เป็นฟอนท์สากล คือรู้จักกันอย่างแพร่หลายแต่ฟอนท์หลาย ๆ ฟอนท์นั้นอาจรู้จักในวงจำกัดเพราะฟอนท์ดังกล่าวได้ถูกออกแบบไว้ ใช้สำหรับภาษาที่ใช้ในแต่ละประเทศ
ตัวอย่างเช่น ฟอนท์ในตระกูล DB หรือ ฟอนท์ที่ลงท้ายด้วย UPC ฟอนท์เหล่านี้เป็นฟอนท์ที่ถูกสร้างให้รองรับการใช้งานกับภาษาไทย เป็นต้น
ปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
              นอกจากการตกแต่งเอกสารด้วยฟอนท์ที่แตกต่างกันแล้ว คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาด
ตัวอักษรเช่น A A A A A หรือ กำหนดให้ฟอนท์มีความแตกต่างจากปกติได้  เช่น ข้อความขีดเส้นใต้ 
        ข้อความพิเศษ  ข้อความตัวเอน  เป็นต้น  วิธีการตกแต่งตัวอักษรไว้ใช้ในเอกสาร  มีดังนี้
การเลือกรูปแบบฟอนท์     ขั้นตอนการเลือกฟอนท์มีดังนี้

 1. เลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบฟอนท์
 2. Click mouse ที่ลูกศรข้างปุ่ม   
 3. Click mouse เลือกรูปแบบฟอนท์
 4. ฟอนท์จะเปลี่ยนไปตามที่ต้องการ

การเปลี่ยนขนาดฟอนท์   

 1.  เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนขนาด โดยการ Drag mouse ทับข้อความนั้น
 2.  Click mouse ที่ลูกศรข้างปุ่ม  
 3.  เลือกขนาดฟอนท์

 

 

ตัวอักษรหนา ตัวเอน และขีดเส้นใต้

เลือกข้อความที่ต้องการ โดยการ Drag mouse ทับข้อความนั้น
Click mouse ที่ปุ่มเครื่องมือ ต่อไปนี้
Click mouse ที่ปุ่ม    สำหรับทำตัวหนาให้กับข้อความ
Click mouse ที่ปุ่ม     สำหรับทำตัวเอนให้กับข้อความ
Click mouse ที่ปุ่ม     สำหรับทำตัวขีดเส้นใต้ให้กับข้อความ

การจัดรูปแบบข้อมูล
Click mouse เลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ
Click mouse เลือกจากแถบข้อมูล
    ถ้าต้องการให้ข้อมูลถูกจัดชิดซ้าย                             ถ้าต้องการให้ข้อมูลถูกจัดชิดขวา
   ถ้าต้องการให้ข้อมูลถูกจัดให้เต็ม                               ถ้าต้องการให้ข้อมูลถูกจัดกึ่งกลาง

การเปลี่ยนสีตัวอักษร

1.   เลือกข้อความที่ต้องการ  โดยการ  drag mouse  ทับข้อความนั้น
2.   Click mouse  ที่ลูกศรปุ่ม    จะปรากฏสีต่าง ๆ มาให้เลือก
3.   Click mouse  เลือกสีที่ต้องการ

อักษรศิลป์ (WordArt)
WordArtหรืออักษรศิลป์เป็นรูปแบบของตัวอักษรที่ถูกออกแบบให้มีความสวยงามไว้สำหรับตกแต่ง
เอกสารให้มีชีวิตชีวามากขี้น


                1.    เลือกคำสั่ง Insert>Picture>WordArt หรือ Click mouse ปุ่ม  
ที่แถบเครื่องมือ Drawing
2.    Click mouse เลือกสไตล์ที่ต้องการ
3.    Click mouse   จะปรากฏ WordArt ทูลบาร์ (แถบเครื่องมือ สำหรับแก้ไข WordArt)
4.    Click mouse เลือกรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่ต้องการใช้
5.    พิมพ์ข้อความ และ Click mouse  

การใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข
การใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข  เป็นการทำเครื่องหมายต่างๆหรือใส่หมายเลข
ให้กับหัวข้ออย่างอัตโนมัติ  เช่น  1.1   และ  1.2  เป็นต้นโดยปกติเราสามารถพิมพ์หัวข้อเหล่านี้เอง  แต่ถ้าต้องการให้โปรแกรมช่วยอัตโนมัติมีวิธีทำ  คือ
1.     คลิกหน้าข้อความที่ต้องการใส่สัญลักษณ์
2.     คลิกคำสั่ง  รูปแบบ > สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับเลข  จะได้หน้าต่างนี้

                3.   จะมีแท็บตัวเลือกให้เลือก  3  อย่าง  คือ  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยลำดับเลข 
และเค้าร่างลำดับเลข 

 

                4.    คลิกเลือกแบบย่อยที่ต้องการ  เช่น  แบบ  A  B   C   แล้วคลิก   ตกลง 

การทำกรอบและแรเงา

                การทำกรอบและแรเงาข้อความ  เป็นการจัดเอกสารให้น่าอ่านมากขึ้น  มีวิธีทำ  คือ

 1. คลิกที่คำสั่ง  รูปแบบ  แล้วเลือกคำสั่งย่อย  เส้นขอบและแรเงา
 2. จะได้หน้าจอ  ซึ่งมีตัวเลือกให้กำหนดลักษณะเส้นขอบและแรเงา  คือ  เส้นขอบ 
  เส้นขอบหน้ากระดาษ   แรเงา    ดังภาพ 

                     
3.  ถ้าต้องการตั้งเส้นขอบหน้ากระดาษ   ให้คลิกเลือกที่เส้นขอบหน้ากระดาษ  แล้วเลือกกรอบศิลป์ 
และเลือกความกว้าง เลือกเส้นขอบหน้ากระดาษ ลือกความกว้าง
               

เลือกแบบศิลป์

                                  

                                  

                4.  การกำหนดสีของพื้นในกรณีที่เราต้องการแรเงาหรือเทสีพื้นที่ให้คลิกที่แท็บ  แรเงา  แล้วเลือกสีหรือแรเงาที่ต้องการ  แล้วคลิก  ตกลง

เลือกสีและแรเงา

 
           
  การแบ่งเอกสารให้เป็นหลายคอลัมน์
                  มี 2 วิธี คือ
                  วิธีที่ 1 เป็นวิธีที่ใช้สัญลักษณ์ มีขั้นตอนดังนี้

   

   
 
 
 1.  Click mouse ที่ตำแหน่งใด ๆ ในเอกสาร
 2.  Click mouse ปุ่ม     จะปรากฏเครื่องมือแสดงการแบ่งจำนวนคอลัมน์
 3.  Drag mouse เลือกจำนวนคอลัมน์
 4.  เอกสารของคุณ จะถูกแบ่งเป็นหลายคอลัมน์ตามที่คุณได้เลือกไว้

วิธีที่ 2  เป็นวิธีที่ใช้คำสั่ง มีขั้นตอนดังนี้

 1. Click mouse ที่ตำแหน่งใด ๆ ในเอกสาร
 2. คลิกที่คำสั่ง รูปแบบ(Format) แล้วเลือก  คอลัมน์ (Columns) จะเป็นดังรูป

 

 

 1. จะเกิดกรอบโต้ตอบดังรูป

จำนวนคอลัมน์ได้แล้ว

 
  

 

 

 


 • เมื่อกำหนด ตอบตกลงที่ปุ่ม
 • จะได้จำนวนคอลัมน์ที่ต้องการ