[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION

 

การจัดอันดับ (Ranking) มหาวิทยาลัยไทย 50 อันดับ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เปิดเผยผลการจัดอันดับ (Ranking) มหาวิทยาลัยไทย 50 อันดับ ตามโครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ว่า การจัดอันดับและประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยไทยประจำปี 2549 เป็นการนำข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่ส่งข้อมูลมายัง สกอ.ประมาณ 60-70 แห่ง จากมหาวิทยาลัยทั้งหมดของรัฐและเอกชนประมาณ 200 แห่ง เพื่อนำข้อมูลมาประเมินศักยภาพใน 2 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย ซึ่ง สกอ.ได้นำมาเผยแพร่ใน 50 อันดับแรก โดยแยกมหาวิทยาลัย ออกเป็น 5 กลุ่ม เรียงตามลำดับศักยภาพแต่ละแห่ง
แบบตามอันดับ
เมื่อ พ.ศ. 2549 สกอ. ได้ประกาศ 50 อันดับมหาวิทยาลัยด้านวิจัย และด้านการเรียนการสอน[3] โดย 10 อันดับแรกคือ

ด้านการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 80%)

ด้านการวิจัย (คะแนนเต็ม 100%)

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล 61.11%
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 52.78%
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 47.27%
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47.16%
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 46.12%
 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 45.72%
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 45.37%
 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 45.07%
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 43.59%
 10. มหาวิทยาลัยศิลปากร 43.46%
 1. มหาวิทยาลัยมหิดล 100.00%
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 92.24%
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 81.49%
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 81.36%
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 78.68%
 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 75.70%
 7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 74.10%
 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 73.61%
 9. มหาวิทยาลัยนเรศวร 72.04%
 10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 71.26%

[แก้]แบบแบ่งกลุ่ม
ได้มีการแบ่งออกเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม ตามระดับคะแนน ได้แก่

 • กลุ่ม 1 ดีเลิศ (ร้อยละ 75 ขึ้นไป)
 • กลุ่ม 2 ดีเยี่ยม (ร้อยละ 70-75)
 • กลุ่ม 3 ดี (ร้อยละ 65-69)
 • กลุ่ม 4 ดีพอใช้ (ร้อยละ 55-64)
 • กลุ่ม 5 ต้องปรับปรุง (ร้อยละ 55 ลงไป)

โดยในแต่ละกลุ่ม เรียงตามลำดับตัวอักษร (มรภ. = มหาวิทยาลัยราชภัฏ, มทร. = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)

กลุ่ม

ด้านการเรียนการสอน

ด้านการวิจัย

1

จุฬาลงกรณ์, ขอนแก่น, เชียงใหม่, มหิดล

จุฬาลงกรณ์, เชียงใหม่, มหิดล, เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
ี, เทคโนโลยีสุรนารี

2

เกษตรศาสตร์, เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
ี, เทคโนโลยีสุรนารี, เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เกษตรศาสตร์, ขอนแก่น, นเรศวร, นิด้า

3

ทักษิณ, แม่ฟ้าหลวง, วลัยลักษณ์, ศิลปากร
, สงขลานครินทร์, อุบลราชธานี, เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, นิด้า

บูรพา, ศรีนครินทรวิโรฒ, ศิลปากร, สงขลานครินทร์
, เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4

ม.นเรศวร, ม.บูรพา, ม.มหาสารคาม, ม.แม่โจ
้, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, มทร.ธัญบุรี, มทร.พระนคร
, มทร.สุวรรณภูมิ, มรภ.นครปฐม, มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
,มรภ.สวนดุสิต, สจ.ลาดกระบัง, สจ.พระนครเหนือ

ม.ทักษิณ, ม.แม่โจ้, ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.มหาสารคาม
, ม.วลัยลักษณ์, ม.อุบลราชธานี, สจ.พระนครเหนือ
, มรภ.นครราชสีมา, มรภ.เลย, มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
, มรภ.สวนดุสิต,มรภ.อุดรธานี

5

มรภ.จันทรเกษม, มรภ.เชียงใหม่, มรภ.เทพสตรี, มรภ
.ธนบุรี, มรภ.นครราชสีมา, มรภ.นครศรีธรรมราช, มรภ
.นครสวรรค์, มรภ.บุรีรัมย์, มรภ.พระนคร,มรภ.พิบูลสงคราม
, มรภ.ยะลา, มรภ.ราชนครินทร์, มรภ.เลย, มรภ.สกลนคร
, มรภ.สุราษฎร์ธานี, มรภ.หมู่บ้านจอมบึง, มรภ.อุดรธานี, มรภ.อุตรดิตถ
์,ว.บัณฑิตบริหารธุรกิจ, ว.ตาปี

มทร.กรุงเทพ, มทร.ธัญบุรี, มทร.พระนคร, มทร.ศรีวิชัย
, มทร.สุวรรณภูมิ, มรภ.จันทรเกษม, มรภ.เชียงใหม
่, มรภ.เทพสตรี, มรภ.ธนบุรี, มรภ.นครปฐม
,มรภ.นครศรีธรรมราช, มรภ.นครสวรรค์
, มรภ.บุรีรัมย์, มรภ.พระนคร, มรภ.พิบูลสงคราม, มรภ.ยะลา
, มรภ.ราชนครินทร์, มรภ.สกลนคร, มรภ.สุราษฎร์ธาน
ี, มรภ.หมู่บ้านจอมบึง, มรภ.อุตรดิตถ์, ว.บัณฑิตบริหารธุรกิจ, ว.ตาปี

[แก้แบ่งตามสาขา]
การจัดอันดับนี้จัดเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ 50 อันดับแรก แยกตามสาขา ในด้านการวิจัย และด้านการเรียนการสอน[4][5][6] โดย 5 อันดับแรกของแต่ละด้านคือ

สาขา

ด้านการสอน

ด้านการวิจัย

วิทยาศาสตร์

 1. คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
 2. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 4. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
 1. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
 3. สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ ม.มหิดล
 4. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 5. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะพลังงานและวัสดุ มจ.ธนบุรี
 3. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจ.ธนบุรี
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 1. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจ.ธนบุรี
 2. คณะพลังงานและวัสดุ มจ.ธนบุรี
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.มหิดล
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจ.ธนบุรี

ชีวการแพทย์

 1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

 1. คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
 2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
 3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 4. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ม.มหิดล
 1. คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่
 2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
 3. โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า
 4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 5. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สังคมศาสตร์

 1. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 3. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 4. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

 1. คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 4. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตปทุมธานี มทร.ธัญบุรี
 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์

 1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 4. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 4. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Credit http://th.wikipedia.org  และ สมศ